บุคลากรภาควิชา > อาจารย์ประจำภาควิชา


คณาจารย์ของภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ห้องพัก เบอร์โทรศัพท์ e-mail
1
ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
Prof. Dr. Kamonchanok Suthiwartnarueput
พศ.บ., พศ.ม. (จุฬาฯ),
Diploma in Management Studies (Shipping),(Plymouth Polytechnic),
M.Sc., Ph.D. (University of Wales)

ห้อง 311/1
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185830
kamonchanok@cbs.chula.ac.th
2
อาจารย์ กวิน อัศวานันท์
Kavin Asavanant, Lecturer
M.S. in Computer Science (Stanford University),
B.S. in Computer Science (Stanford University)

ห้อง 311/3
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185824
kavin@cbs.chula.ac.th
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรวุฒิ นำศิริกุล
Assist. Prof. Dr. Kajornvut Namsirikul
วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง),
M.B.A. (Boston University),
D.B.A. (วิทยานิพนธ์ดีเลิศ) (จุฬาฯ)

ห้อง 216
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2
02-2185763
kajornvut@acc.chula.ac.th
4
อาจารย์ ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
Dr. Decha Dechawatanapaisal, Lecturer
บธ.บ. (จุฬาฯ),
M.B.A. (Colorado State University),
Ph.D.( สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

ห้อง 311/3
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185825
decha@cbs.chula.ac.th
5
อาจารย์ ดร. ถิระ ฉวรรณกุล
Dr. Thira Chavarnakul, Lecturer
วศ.บ. (จุฬาฯ),
M.B.A. (จุฬาฯ),
M.S., Ph.D.(University of Missouri-Rolla),
Cert. in Financial Engineering (University of Missouri-Rolla)

ห้อง 311/1
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185827
thira@cbs.chula.ac.th
6
ผูศ. ดร. ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
Dr. Tartat Mokkhamakkul, Lecturer
วศ.บ. (จุฬาฯ),
M.S., Ph.D.(University of Missouri-Rolla)

ห้อง 218
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2
02-2185744
tartat@cbs.chula.ac.th
7
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
Assoc. Prof. Dr. Teerayuth Wattanasupachoke
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (เกษตรศาสตร์),
บธ.บ. (รามคำแหง), บธ.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (The University of Warwick)

ห้องฝ่ายวางแผน
อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 1
02-2185779
teerayout@cbs.chula.ac.th
8
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
Assoc. Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai
บช.บ., บธ.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Case Western Reserve University)

ห้อง 221
อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 2
02-218858
prasert@acc.chula.ac.th
9
รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
Assoc. Prof. Dr. Pasu Decharin
บธ.บ. (จุฬาฯ),
M.B.A. (University of Colorado),
Ph.D. (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
ตึกอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 4
02-2185763
pasu@cbs.chula.ac.th
10
รศ. ดร. พัชสิรี ชมภูคำ
Assist. Prof. Dr. Pachsiry Chompukum
บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ),
M.B.A. (Saint Louis University),
Ph.D. (The University of Utah)

ห้อง 311/2
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185831
pachsiry@acc.chula.ac.th
11
อาจารย์ ดร.พันธุมดี เกตะวันดี
Dr. Punthumadee Katawandee, Lecturer
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ),
Postgraduate diploma in Tourism (University of Strathclyde),
MPS. (University of Hawaii at Manoa),
Ph.D. (Universitat Innsbruck)

ห้อง 311/2
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185831
punthumadee@cbs.chula.ac.th
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ
Assist. Prof. Dr. Mongkolchai Wiriyapinit
BS. (University of Oregon),
M.Sc.(London School of Economics and Political Science),
Ph.D. (University of Warwick)

ห้อง 311/2
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185826
mongkolchai@acc.chula.ac.th
13
อาจารย์ ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
Dr. Worapong Leewattanakit, Lecturer
วศ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี),
วท.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Vienna University of Technology)

ห้อง 216
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2
02-2185736
worapong@acc.chula.ac.th
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศลิษา ภมรสถิตย์
Assist. Prof. Dr. Slisa Bhamornsathit
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ),
บธ.ม. (จุฬาฯ),
M.B.A (Syracuse University),
D.B.A. (High Honors) (Boston University)

ห้อง 311/1
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185829
slisa@acc.chula.ac.th
15
อาจารย์ ศันธยา กิตติโกวิท
Santhaya Kittikowit, Lecturer
บช.บ. (จุฬาฯ),
M.B.A. (Highest Honors) (University of Dallas)

ห้อง 311/1
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185829
santhaya@acc.chula.ac.th
16
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชนก ภาสกรจรัส
Assoc. Prof. Dr. Somchanok Passakonjaras
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ),
M.B.A. (University of Wisconsin-Madison),
Ph.D. (University of South Carolina)

ห้อง 218
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2
02-2185745
somchanok@cbs.chula.ac.th
17
อาจารย์ ดร. สิริอร เศรษฐมานิต
Dr. Siri-on Setamanit, Lecturer
บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ),
M.B.A. (University of Oregon),
M.S., Ph.D. (Portland State University)

ห้อง 311/1
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185828
siri-on@cbs.chula.ac.th
18
รองศาสตราจารย์ สุมน มาลาสิทธิ์
Assoc. Prof. Sumon Malasitt
วท.บ. (จุฬาฯ),
M.Sc. (Northern Illinois University)

ห้อง 311/1
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185830
sumon@cbs.chula.ac.th
19
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ชัย คงจันทร์
Assoc. Prof. Dr. Ananchai Kongchan
พศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ),
M.B.A., D.B.A. (Arizona State University)

ห้อง 311/3
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185823
ananchai.k@chula.ac.th
20
อาจารย์ ดร. อัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ์
Dr. Athapol Ruangkanjanases, Lecturer
วศ.บ. (เกษตรศาสตร์),
M.B.A. (California State University, San Bernardino),
Ph.D. (IIIinois Institute of Technology)

ห้อง 311/2
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185826
athapol@cbs.chula.ac.th
21
อาจารย์ ดร. กฤษณา ปุณยางกูร
Dr. Krisana Punayangkool, Lecturer
บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (ธรรมศาสตร์),
D.Eng. (Hiroshima University)

ห้อง 211
อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 2
02-2185807
krisana@cbs.chula.ac.th
22
อาจารย์ ภัทริน ตั้งวรากร
Pattharin Tangwaragorn, Lecturer

มธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) ห้อง 311/1
อาคารไชยยศวมบัติ 2 ชั้น 3
02-2185828
pattharin@cbs.chula.ac.th